نتایج کلمه کلیدی

ریاحین : حضرت آیت الله سبحانی با اشاره به وفات حضرت خدیجه(س) گفت: آن حضرت تمام ثروت خود را در راه دین مصرف و با آن ثروت عظیم، سه سال در شعب ابی طالب زندگی کرد و همه عشیره خود را رها و دین شوهر خود را دریافت کرد.

صفحه 1 از 1