نتایج کلمه کلیدی

ریاحین : در آيينه محمّد، فاطمه بانوی بهشت است و در بهشت به خاطر انديشه‌ها و نيّت‌ها و عملكرد شايسته‌اش در زندگی، مقام و مرتبه‌ای همرديف پيامبر و اميرمؤمنان دارد و روشن است كه آن‌جا جايگاه خاصّی است كه هر كس را نشايد.

ریاحین : او در نظرگاه پيامبر، در انديشه و نيّت، رفتار و عملكرد و سبك و سيره، به راستی تجسّم نيكی و شايستگی بود.

ریاحین : پيامبر گرامی كه به گواهی وحی جز حقيقت نمی‌گويد در شكوه و عظمت او فرمود : «برترين زنان بهشت پرطراوت و زيبای خدا، چهار نفر هستند: خديجه، آسيه، مريم و فاطمه.»

ریاحین : سيمای معنوی و سيرت انسانی و پرشكوه برجسته‌ترين بانوی عصرها و نسل‌ها در آيينه زلال و صاف و شفاف محمّد كه جز حق را نمی‌نماياند، تماشايی است.

صفحه 1 از 1