نتایج کلمه کلیدی

بحث منتهی شد به نظر شیخ ولی چون فاطمیه در پیش است، امروز، اهم پرداختن به این موضوع است. در درجه ی اولی باید خود ما معرفت پیدا کنیم تا بتوانیم آن حقیقت را به مردم بشناسانیم.

پس از غصه پشت در ماندنت، ندارد علی همزبانی بمان...

حکم زهرا بر تمام انبیا هم واجب است، شرع ما پیغمبری دارد که نامش فاطمه است...

ای مقام تو فراتر ز همه باورها، مادر اهل یقین سایه ی بالاسرها

صفحه 1 از 1