نتایج کلمه کلیدی

وجود مبارک رسول خدا(ص) فرمودند: اگر دریاها مرکب بشود، درختان قلم بشوند و جن و انس بنویسند، مرکب ها با این قلم ها و کمک گرفتن از این مرکب ها تمام می شوند و عمر نویسندگان هم با این گستردگی تعدادشان تمام می شود، ولی ارزش های وجود علی بن ابی طالب تمام نمی شود.

صفحه 1 از 1