( 4.5 امتیاز از 1382 )

ریاحین ـ امشب دلم به تاب و سرم گرم از تب استامشب که از نسیم حضوری لبالب است

شمع است و شاهد است و شرابی که بر لب استشور و شگفتی است و شبی عشق مشرب است

شامی که روشنایی روز است امشب استامشب شب ملیکه دادار زینب است

این جلوه جلوه‌های شبی بیکرانه استاین جذبه جذبه حرمی بی‌نشانه است

این سجده سجده بر قدمی جاودانه استاین شعله شعله نگهی عاشقانه است

از هر لبی که می‌شنوی این ترانه استعالم محیط و نقطه پرگار زینب است

سّری رسید و معنی ام ‌الکتاب شدنوری دمید و قبله هر آفتاب شد

چشمی گشود و چشم شقایق بخواب شدزیباترین دعای علی مستجاب شد

زهراست این که در دل گهواره قاب شدامشب تمام گرمی بازار زینب است

بر عرش سبز دست نبی تا که جا گرفتنورش زمین و کل زمان را فرا گرفت

حتی بهشت سرمه از آن خاک پا گرفتاز عطر دامنش همه جا روشنا گرفت

آئینه‌ای مقابل رویش خدا گرفتتصویر جلوه‌های خداوار زینب است

این کیست این که سجده کند عشق در برشاین کیست این که سینه درند در برابرش

این کیست این که از جلوات مطهرشعالم نبود غیر غباری ز محضرش

فرموده است از برکاتش برادرشآئینه‌دار حیدر کرار زینب است

تا کوچه‌اش قبیله لیلا ادامه داشتتا خانه‌اش گدایی عیسی ادامه داشت

در چشم او تلاطم دریا ادامه داشتبر قامتش قیامت مولا ادامه داشت

زینب نبود حضرت زهرا ادامه داشتخاتون خانه‌دار دو دلدار زینب است

سرچشمه‌های پرطپش کوهسار از اوستدریا از اوست جذبه هر آبشار از اوست

تیغ کلام فاطمی‌اش آب دار از اوستتفسیر آیه‌های غم و انتظار از اوست

آری تمام هیمنه ذوالفقار از اوستاز کربلا بپرس علمدار زینب است

سوگند بر شکوه دل مرتضایی‌اشبر جلوه‌های حیدری‌اش مجتبایی‌اش

سوگند بر تقدس کرب و بلایی‌اشبر ریشه‌های چادر سبز خدایی‌اش

سوگند بر نماز شب کبریایی‌اشتا روز حشر کعبه ایثار زینب است

شمس حجاب گنبد دوار زینب استبدر سپهر عصمت و ایثار زینب است

محبوبه حبیه دادار زینب استمسطوره سلاله اطهار زینب است

اذن دخول در حرم یار زینب استمنصوره نرفته سر دار زینب است

نون و قلم نبی است و ما یسطرون حسینطاق فلک علی است به عالم ستون حسین

خلقت تمام حضرت زهراست خون حسینهستی تمام ظاهر و مافی البطون حسین

با یک قیامت است هم الغالبون حسیندر این قیام نقطه پرگار زینب است

سردار سرسپرده جولان عشق کیست؟تنها امیر فاتح میدان عشق کیست؟

عشق است حسین و گوش به فرمان عشق کیست؟روح دمیده در تن بی‌جان عشق کیست؟

علامه مفسر قرآن عشق کیست؟تفسیر آیه‌ها همه اسرار زینب است

ققنوس وهم از پی او در توهم استفانوس وصف در صفت وصف او گم است

قاموس اقتدار و وقار و تلاطم استپابوس او تمامی افلاک و انجم است

کابوس شام و دولت نامرد مردم استبر فرق ظلم تیغ شرر بار زینب است

پیداترین ستاره دیبای خلقت استزیباترین سروده لب‌های خلقت است

زهراترین زهره زهرای خلقت استلیلاترین لیلی لیلای خلقت است

شیواترین سئوال معمای خلقت استگنجینه جزیره اسرار زینب است

ذرات و کائنات همه مرده یا خموشدر احتجاج بود زنی یک علم به دوش

قلب جهان به عمق زمین غرق جنب و جوشآتشفشان قهر خداوند در خروش

هوهوی ذوالفقار علی می‌رسد به گوشاین رعد و برق نیست که انگار زینب است

خورشید روی قله نی آشکار شدکوچکترین ستاره سر شیرخوار شد

ناموس حق به ناقه عریان سوار شدهشتاد و چهار خسته به هم هم‌قطار شد

زیباترین ستاره دنباله‌دار شددر این مسیر نور جلودار زینب است

چشم ستاره در به در جستجوی ماهبر روی نیزه دیده زینب گرفت راه

مبهوت می‌نمود به سرنیزه‌ای نگاهآتش کشید شعله ز دل تا کشید آه

کای جان پناه زینب و اطفال بی‌پناهراحت بخواب چونکه پرستار زینب است

پشتش شکست بس که بر او آسمان گریستحتی به حال و روز دلش کاروان گریست

از خنده‌های حرمله و ساربان گریستبر گیسوان شعله ور کودکان گریست

از ضربه‌های دم به دم خیزران گریستبر خیل اشک قافله سالار زینب است

آن شانه صبور صبوری زما ربودآن قامت غیور قیامت بپا نمود

آن شیرزن حماسه عباس را سرودبا دست خویش بیرق کرب و بلا گشود

بر بال‌های زخمی‌اش ای وای جا نبودغم را بگو بیا که خریدار زینب است

زینب اگر نبود اثر کربلا نبودشیرازه‌ای برای کتاب خدا نبود

زینب اگر نبود علم حق به پا نبوداین خیمه‌ها و پرچم و رخت عزا نبود

یک یا حسین بر لب ما و شما نبوددر کار عشق گرمی بازار زینب است

با این که قد خمیده‌ام و داغ دیده‌امفتح الفتوح کرده‌ام هرجا رسیده‌ام

گر نیش کعب نی به وجودم خریده‌امگر طعم تازیانه چو مادر چشیده‌ام

چون کوه ایستاده‌ام ای سر بریده‌امدر اوج اقتدار جهاندار زینب است

زینب کجا و خنده اشرار یا حسینزینب کجا و کوچه و بازار یا حسین

زینب کجا و مجلس اغیار یا حسینزینب کجا و این همه آزار یا حسین

زینب کجا و طشت و سر یار یا حسیندر پنجه‌های بغض گرفتار زینب است

از نای من به ناله چو افتاد نای نیعالم شنید از پس آن های‌های نی

تو بر فراز نیزه و من در قفای نیآنقدر سنگ خورده‌ام از لابه‌لای نی

تا اینکه یافتم سرت از رد پای نیهجران توست آتش و نیزار زینب است

قرآن بخوان که حفظ شود آبروی تورنگین شده است ساقه نی از گلوی تو

در حسرتم که نیزه کند شانه موی توای منتهای آرزویم گفت‌وگوی تو

 

تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر

0/700
Change the CAPTCHA code
قوانین ارسال نظر