حضرت زهراء ( سلام الله علیها ), خطبه فدکیه و مصحف حضرت

متن سخنرانی آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی

متن سخنرانی آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی در بررسی سند و مقدمه خطبه در موضوع شرح خطبه فدكیه را در این بخش قرار می خوانید.

ادامه حضرت زهراء ( سلام الله علیها ), خطبه فدکیه و مصحف حضرت

متن سخنرانی آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی در بررسی سند و مقدمه خطبه در موضوع شرح خطبه فدكیه را در این بخش قرار می خوانید.

1 از 1