نتایج کلمه کلیدی

متاسفانه گاهی در شعر فاطمی، نگاه تک بُعدی و جزیره‌ای منجر به ارائه تصویری غیرواقعی از حضرت زهرا(س) شده است. برای ارائه تصویری تمام رخ و کامل از «کوثر کثیر قرآن» باید از استناد صرف به «گفته‌ها و شنیده‌ها» بپرهیزیم.

صفحه 1 از 1