نتایج کلمه کلیدی

فقه، چنان‌که در بعضی از کتب تعریف فرموده‌اند، علم به احکام شرعیۀ فرعیه از ادلّۀ تفصیلیه است. ولی این تعریف تمام نیست؛ چه این‌که در

صفحه 1 از 1